ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
E-mail: edae@edae.gr / edaegr@hotmail.com
Website: www.edae.gr
Πληροφορίες: Γραμματεία κα Δήμητρα Σπυροπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ι. Μπάρκης
Ταμίας: Δ. Ιωαννίδης
Ειδ. Γραμματέας: Π. Κωστάκης
Μέλη: Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π. Γ. Σταυρόπουλος
Δ. Σωτηριάδης
Back to Top