ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
E-mail: edae@edae.gr / edaegr@hotmail.com
Website: www.edae.gr
Πληροφορίες: Γραμματεία κα Δήμητρα Σπυροπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος:Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας:Ι. Μπάρκης
Ταμίας:Δ. Ιωαννίδης
Ειδ. Γραμματέας:Π. Κωστάκης
Μέλη:Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π. Γ. Σταυρόπουλος
Δ. Σωτηριάδης
Back to Top